jkcoin logo

Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego pod nazwą: „JKCOIN”
oraz warunki uczestnictwa w tym programie, a w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

 

Rozdział I

Słownik użytych pojęć

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj.  firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Myśliwiecka 14, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. OpenArt Studio -  firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Myśliwiecka 14, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego spełniająca warunki określone w Rozdziale III.
 4. Program – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą „JKCOIN”, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie Tokenów lojalnościowych JKCOIN wymienianych na Nagrody.
 5. Token użytkowy - cyfrowy token użytkowy mający cechy punktu, żetonu, tokenu lojalnościowego. Token użytkowy funkcjonuje jako kupon i nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach. Taki cyfrowy token użytkowy można później wykorzystać na nagrody lub produkty i usługi oferowane przez wystawcę takiego tokenu. Używany często w programach lojalnościowych.
 6. Token lojalnościowy JKCOIN – Token użytkowy wygenerowany na platformie Ethereum oraz alternatywnie na platformie Waves wykorzystującej technologię Blockchain wykorzystywany do gromadzenia wirtualnych punktów zapisywanych na Koncie Uczestnika, możliwych do uzyskania po wykonaniu wskazanych na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.jkcoin.pl czynności, które uprawniają Uczestnika do ich wymiany na Nagrody. Technicznie JKCOIN to kontrakt zapisany w sieci Blockchain Ethereum (ERC20) oraz alternatywnie kontrakt zapisany w sieci Blockchain Waves.
 7. Oficjalny adres kontraktu JKCOIN – token lojalnościowy JKCOIN występuje na dwóch blockchainach Ethereum oraz Waves pod spersonalizowanym oficjalnym adresem kontraktu. Dla Ethereum adres kontraktu to: 0xdf85afd8a99c5d54987bb7fbd37ba9e1aedd942c  
  a dla Waves adres kontraktu to: DaxdDc3v8m9n8bKcztLBqUJM4Tb3kiFy36qADxR5ySDM
 8. Nagrody – przedmioty materialne lub usługi opisane na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.jkcoin.pl oraz na stronach: JacekKolodziejczak.com i openartstudio.pl. Nagrody możliwe są do uzyskania przez Uczestnika w zamian za Tokeny lojalnościowe JKCOIN zgromadzone w Programie. Pozyskane w ten sposób Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na gotówkę.
 9. Vouchery - Bony Zniżkowe do wykorzystania w firmie OpenArt Studio.
 10. JKCOIN Hodlers: zamknięta grupa na facebooku zrzeszającą posiadaczy tokenu lojalnościowego JKCOIN o adresie:  https://www.facebook.com/groups/jkcoinhodlers/
 11. Rabat 20% w OpenArt Studio – promocja na usługi w firmie OpenArt Studio.
 12. Rabat 10% w sklepie jacekkolodziejczak.com – promocja na produkty w sklepie na stronie: jacekkolodziejczak.com dla członków grupy JKCOIN Hodlers
 13. Program TokenBack – program dający możliwość otrzymania tokenów JKCOIN przy okazji zakupu usług informatycznych Organizatora na specjalnie wyznaczonej stronie: https://jkcoin.pl/jak-zdobyc-jkcoin/
 14. Konto Uczestnika – utworzone przez Uczestnika na dowolnej z wybranych dwóch platform: Ethereum lub alternatywnie Waves konto z przyznanym adresem, na którym można przechowywać Tokeny lojalnościowe JKCOIN. Konto Uczestnika powinno zostać utworzone zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Ethereum lub Waves, dostępnymi pod adresami – dla Ethereum: https://ethereum.org/ dla Waves: https://wavesplatform.com.
 15. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.jkcoin.pl
 16. Relacje z Hodlerami – oficjalny kanał komunikacji - strona https://jkcoin.pl/relacje-z-hodlerami szczególnie poświęcona komunikacji między Jackiem Kołodziejczakiem a posiadaczami jego tokenu JKCOIN zwanymi potocznie "Hodlerami". W dziale komunikaty można znaleźć ważne oświadczenia i informacje dotyczące Programu. Aby być na bieżąco zaleca się cykliczne śledzenie tej strony i komunikatów.
 17. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym programu lojalnościowego „JKCOIN” jest promocja usług świadczonych przez firmę Organizatora OpenArt Studio oraz promocję osoby Jacka Kołodziejczaka.
 2. Program prowadzony jest na terenie całego kraju czyli Polski.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 11 września 2018 roku i trwa do odwołania.
 4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić Program, o czym będzie informował poprzez Stronę Internetową.
 5. Termin zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie podany z wyprzedzeniem 30 dni.
 6. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz sklep na stronie https://jacekkolodziejczak.com/sklep z aktualną ofertą Nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

 

Rozdział III

Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Utworzyli Konto Uczestnika na platformie Ethereum lub Waves
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, posiadają zgodę prawnego opiekuna do udziału w Programie.
  3. Zaakceptowali regulamin.
  4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu.
  5. Otrzymali w wieloraki sposób tokeny lojalnościowe JKCOIN.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem platformy Ethereum lub Waves, dostępnej pod adresami – dla Ethereum: https://ethereum.org/ dla Waves: https://wavesplatform.com.
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Tokenów okolicznościowych oraz ich wymiany na Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego założenia Konta Uczestnika, za utrudnienia w funkcjonowaniu platformy Ethereum lub Waves oraz za utratę przez Uczestnika danych do logowania na platformie Ethereum lub Waves.
 6. W przypadku utraty przez Uczestnika danych do logowania do Konta Uczestnika, Organizator nie ma możliwości odtworzenia tych danych. Gdy wystąpi taka sytuacja, Uczestnik traci zgromadzone na swoim koncie Tokeny lojalnościowe, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Tokenów, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu.

 

Rozdział IV

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Myśliwiecka 14, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym JKCOIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzach zamieszczonych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl jacekkolodziejczak.com przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 5. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Tokenów lojalnościowych i żądania Uczestników ich wymiany na Nagrody.
 6. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wypełnić Formularz, zawierający poprawne dane osobowe Uczestnika i przesłać go do Organizatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

Rozdział V

Gromadzenie i wymiana Tokenów lojalnościowych JKCOIN

 1. Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia Tokenów lojalnościowych – „JKCOIN”, które może wymienić na Nagrody poprzez strony: jkcoin.pl, openartstudio.pl a w szczególności jacekkolodziejczak.com
 2. Uczestnik zbiera Tokeny na swoim Koncie Uczestnika.
 3. Tokeny przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika aktywności wskazanych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com lub przez akcje promocyjne typu Giveway, Airdrop, TokenBack itp.
 4. Tokeny zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na nagrody przez okres trwania Programu.
 5. Organizator zastrzega brak możliwości zwrotu Nagrody, którą Uczestnik wybrał za zgromadzone Tokeny.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania Nagrody jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Tokeny gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika w ciągu 72 h od dnia ich przyznania.
 8. Tokeny gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na gotówkę.
 9. Tokeny zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody wyszczególnione na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com
 10. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com i mogą być zmienne w czasie.
 11. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danej Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów dostaw. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora Nagród oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 12. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć) % wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.
 13. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania.
 14. Jedną z Nagród są „Vouchery OpenArt Studio”. Są one limitowane wg. ilości i wartości. Zależy to od popularności zapotrzebowania na Vouchery, zależy też od cen za usługi na rynku informatycznym. Istnieją konkretne serie emisji poczynając od Serii A2018, która została wyemitowana 15 września 2018 r. Każdy Voucher danej serii jest numerowany wg. przykładu: Voucher Bronze A2018-33 oznacza Voucher o wartości 10zł (Bronze) następnie jest oznaczenie Serii A2018 oraz konkretny numer Vouchera czyli 33 ze 100 dostępnych w przypadku tej serii. Możliwość wymiany Tokenów lojalnościowych JKCOIN na Vouchery OpenArt Studio trwa do wyczerpania zapasów lub do zakończenia oferty przez Organizatora.
 15. Uczestnik, który w całości pokryje koszty usług w firmie Organizatora OpenArt Studio tokenami lojalnościowymi JKCOIN otrzyma standardowy rabat 10%. Jeśli w momencie składania zamówienia Uczestnik będzie członkiem grupy na Facebooku:
  https://www.facebook.com/groups/jkcoinhodlers/ otrzyma rabat w wysokości 20% w ramach promocji „Rabat 20% w OpenArt Studio”. Należy o tym poinformować podczas składania zamówienia w celu weryfikacji. Wartość rabatu standardowego 10% oraz promocyjnego 20% może się zmieniać w czasie trwania oferty. O planowanych zmianach wartości rabatów Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale komunikaty.
 16. Członkom grupy na Facebooku JKCOIN Hodlers przysługuje 10% rabatu na wszystkie produkty w sklepie na stronie: jacekkolodziejczak.com Warunkiem obniżenia ceny w sklepie o 10% jest wpisanie kodu rabatowego oraz bycie członkiem grupy JKCOIN Hodlers. Osoby posiadające kod zniżkowy nie będące członkiem grupy JKCOIN Hodlers nie będą mogli skorzystać z promocji 10% rabatu. Aby otrzymać kod zniżkowy należy wysłać zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć promocję 10% rabatu dla członków grupy JKCOIN Hodlers w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu promocji Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej. Promocje nie łączą się z innymi rabatami - rabaty nie sumują się.  Wartość rabatu 10% może się zmieniać w czasie trwania promocji.
 17. Uczestnik może otrzymać Tokeny lojalnościowe JKCOIN w ramach Programu TokenBack przy okazji zakupu usług informatycznych. Zamawiając wybraną usługę informatyczną lub graficzną Uczestnik otrzyma gratis w ramach programu TokenBack stosowną ilość tokenów lojalnościowych JKCOIN. Konkretna oferta z ilością bonusowych tokenów podana jest na Stronie Internetowej. Bonusowe tokeny przysługują tylko dla usług zamówionych w formularzu na stronie: https://jkcoin.pl/jak-zdobyc-jkcoin/ Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program TokenBack w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu TokenBack Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Hodlerami.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Hodlerami.
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze zakończenie Programu.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Hodlerami.
 4. W przypadku śmierci Organizatora Program zostaje zakończony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody Uczestników będących posiadaczami  tokenów lojalnościowych JKCOIN, którzy nie będą już mogli wymienić tokenów na nagrody i usługi a także zrealizować uzyskanych nagród w przypadku Voucherów OpenArt Studio lub innych.
 5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Tokenów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody powinni wymienić Tokeny na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Tokeny zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 6. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji przez sąd arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2018 r.

 

Gniezno, 11 września 2018  Wersja 1.0 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o naszej "Polityce Prywatności."